Centar za kulturu Čepin

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zbog konstantnog povećanja opsega poslova, u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”, tražimo 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (diplomirani knjižničar/ka ili stručni prvostupnik/ca) u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke te priložiti:

• životopis,
• presliku osobne iskaznice,
• presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
• dokaza o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/08, 61/11), ne starije od 6 mjeseci,
• uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kandidat koji bude odabran, bit će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.

Prijave po ovom Pozivu podnose se na adresu: Centar za kulturu Čepin – Knjižnica, Kralja Zvonimira 96, 31431 Čepin, s naznakom ”Stručno osposobljavanje za rad”.