Vodič za korisnike

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka od 09,00 do 19,00 sati
Dan prije blagdana ili praznika knjižnica radi s korisnicima od 9,00 do 13,00 sati.

 

Uvjeti upisa:

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu koja  vrijedi 365 dana od dana upisa i NE može se otkazati. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama (kolektivna članarina). Prilikom upisa novom se članu izdaje članska iskaznica koja je neprenosiva. Gubitak članske iskaznice član je dužan prijaviti Knjižnici. Za svaku zlouporabu iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.

 

Uvjeti posudbe:

Knjižnična se građa može posuditi samo uz predočenje članske iskaznice. Član može istovremeno posuditi tri jedinice knjižnične građe. Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki se svezak smatra jednom jedinicom knjižnične građe. Rok posudbe je 15 dana, a moguće je produženje još 15 dana. NE može se produžiti rok posudbe lektire i micro:bitova.

Dani roka posudbe računaju se kalendarski. Ukoliko rok istječe u nedjelju, na blagdan ili neradni dan, smatra se da rok istječe prvi idući radni dan.
Prekorači li član rok posudbe, a nije produžio zaduženje, naplaćuje se zakasnina po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku. U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 15 dana, Knjižnica upućuje članu pisanu opomenu. Član NEMA pravo dalje posuđivati građu dok ne vrati prethodno posuđenu građu, plati zakasninu i naknadu štete.

Knjižnična građa

za djecu i mlade:

 • slikovnice i ilustrirane knjige
 • domaća i strana književnost
 • stručne knjige
 • priručnici (enciklopedije, rječnici, leksikoni, atlasi…)
 • stripovi
 • građa lagana za čitanje
 • micro:bitovi
 • građa s uvećanim tiskom

za odrasle:

 • domaća i strana književnost
 • stručne i znanstvene knjige
 • priručnici
 • micro:bitovi
 • građana namijenjena gluhim i nagluhim osobama
 • građa s uvećanim tiskom

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice: (ne posuđuje se!)

 • građa smještena u čitaonicama
 • časopisi i novine
 • referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni….)
 • građa koja se čuva u zbirkama posebne vrste
 • knjige tiskane prije 1945. godine, ako Knjižnica ne posjeduje bar još jedan primjerak istog naslova
 • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl. izvan paginacije
 • bibliografska izdanja

 

Usluge Narodne knjižnice Čepin:

 • posudba knjiga
 • informacijsko-referalne usluge
 • rad u čitaonici
 • stručna pomoć u pretraživanju stručne i znanstvene literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radove te mogućnost njihova pisanja na računalu u knjižnici
 • korištenje računala s pristupom internetu
 • edukacija korisnika
 • organizacija književnih susreta, promocija, izložbi i drugih manifestacija
 • organiziranje pedagoško-animacijskih aktivnosti za djecu
 • izgradnja i čuvanje Zavičajne zbirke

 

Cjenik usluga:  

Članarina: 50,00 kn

Pravo na besplatan upis:

 • korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Čepin (uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb Osijek)
 • novorođenčad s područja Općine Čepin,
 • hrvatski ratni vojni invalidi,
 • osobe s invaliditetom 50% i većim

Zakasnina po danu i po knjizi: 0,50 kn

 

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe:

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje osoblje knjižnice. Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe. Voditelj Knjižnice može, izuzetno, odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

 

Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade. Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.