Vodič za korisnike

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak: 09:00 – 15:00
utorak, četvrtak: 13:00 – 19:00

Dan prije blagdana ili praznika knjižnica radi s korisnicima od 9,00 do 13,00 sati.

 

Uvjeti upisa:

 

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu koja  vrijedi 365 dana od dana upisa i NE može se otkazati. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama (kolektivna članarina). Prilikom upisa novom se članu izdaje članska iskaznica koja je neprenosiva. Gubitak članske iskaznice član je dužan prijaviti Knjižnici. Za svaku zlouporabu iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.

NAPOMENA: Od 02. siječnja 2020.g. za stanovnike Općine Čepin članarinu subvencionira Općina Čepin u potpunosti.

 

Uvjeti posudbe:

 

Knjižnična se građa može posuditi samo uz predočenje članske iskaznice. Član može istovremeno posuditi tri jedinice knjižnične građe. Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki se svezak smatra jednom jedinicom knjižnične građe. Rok posudbe je 15 dana, a moguće je produženje još 15 dana. NE može se produžiti rok posudbe lektire, micro:bitova i AQ:bitova.

 

Dani roka posudbe računaju se kalendarski. Ukoliko rok istječe u nedjelju, na blagdan ili neradni dan, smatra se da rok istječe prvi idući radni dan.

Prekorači li član rok posudbe, a nije produžio zaduženje, naplaćuje se zakasnina po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku. U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 15 dana, Knjižnica upućuje članu pisanu opomenu. Član NEMA pravo dalje posuđivati građu dok ne vrati prethodno posuđenu građu, plati zakasninu i naknadu štete.

 

Knjižnična građa

 

za djecu i mlade:

 

slikovnice i ilustrirane knjige

domaća i strana književnost

stručne knjige

priručnici (enciklopedije, rječnici, leksikoni, atlasi…)

stripovi

građa lagana za čitanje

micro:bitovi

AQ:bitovi

građa s uvećanim tiskom

 

za odrasle:

 

domaća i strana književnost

stručne i znanstvene knjige

priručnici

micro:bitovi

AQ:bitovi

građa namijenjena gluhim i nagluhim osobama

građa s uvećanim tiskom

 

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice: (ne posuđuje se!)

 

građa smještena u čitaonicama

časopisi i novine

referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni….)

građa koja se čuva u zbirkama posebne vrste

knjige tiskane prije 1945. godine, ako Knjižnica ne posjeduje bar još jedan primjerak istog naslova

knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl. izvan paginacije

bibliografska izdanja

korištenje računala s ABC Clevy maestro programom za disleksiju

korištenje računala s govornim programom Jaws (čitač ekrana za slijepe i slabovidne osobe)

elektroničko povećalo

Micro:Maqueen (mobilni roboti)

Boson (dodatne komponente za rad s micro:bitom)

Arduino

Arduino Gravity komponente

 

Usluge Narodne knjižnice Čepin:

 

posudba knjiga

informacijsko-referalne usluge

rad u čitaonici

stručna pomoć u pretraživanju stručne i znanstvene literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radove te mogućnost njihova pisanja na računalu u knjižnici

korištenje računala s pristupom internetu

edukacija korisnika

organizacija književnih susreta, promocija, izložbi i drugih manifestacija

organiziranje pedagoško-animacijskih aktivnosti za djecu

izgradnja i čuvanje Zavičajne zbirke

 

Cjenik usluga: 

 

Članarina: 50,00 kn

 

Pravo na besplatan upis:

Od 02. siječnja 2020.g. svi stanovnici Općine Čepin

 

Zakasnina po danu i po knjizi: 0,50 kn

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe:

 

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje osoblje knjižnice. Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe. Voditelj Knjižnice može, izuzetno, odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

 

Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade. Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.