Vodič za korisnike

Vodič za korisnike – verzija za ispis


Knjižnica
je narodna knjižnica koja svojom djelatnošću služi zadovoljavanju kulturnih i rekreativnih potreba stanovništva, poticanju i širenju općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranja, odlučivanja i demokratizacije društva.

Knjižnica je obavijesno središte, a njezine službe zasnivaju se na jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, spol, profesiju, društveni i drugi status.

 

Knjižnica pruža sljedeće knjižnične usluge:

 • pristup i korištenje knjižničnog fonda u slobodnom pristupu,
 • posudbu knjižnične građe,
 • korištenje knjižnične građe u prostoru Knjižnice,
 • informacijsko-referalne usluge
 • pristup mrežnom katalogu Knjižnice
 • mrežne knjižnične usluge,
 • pristup internetu,
 • korištenje računalne opreme,
 • korištenje prostora čitaonice,
 • korištenje prostora za čitanje dnevnog tiska i časopisa,
 • tuzemnu međuknjižničnu posudbu,
 • podučavanje korisnika o korištenju knjižničnih i informacijskih izvora,
 • stručno vođenje po Knjižnici,
 • slobodan pristup aktivnostima i programima,
 • kulturno-animacijski i edukacijski programi,
 • sudjelovanje u akcijama, manifestacijama, kampanjama, projektima,
 • korištenje opreme za slijepe i slabovidne osobe,
 • ostale knjižnične usluge koje Knjižnica razvija i uvodi u poslovanje.
 • Naknada za korištenje definiranih knjižničnih usluga naplaćuje se prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice.

ČLANSTVO I UVJETI KORIŠTENJA

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu. Za strane državljane koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj vrijede jednaka pravila kao i za građane sa stalnim prebivalištem. Strani državljani, uz putovnicu, pri upisu prilažu potvrdu MUP-a RH o privremenom boravku.
Članstvo u Knjižnici je individualno i stječe se upisom u Knjižnicu.
Član pri upisu ispunjava pristupnicu za upis i dobiva informativni materijal o uvjetima korištenja knjižnične građe.

Osim redovitog članstva, u Knjižnici se može ostvariti kolektivno, besplatno, povlašteno i počasno članstvo.

Kolektivno članstvo podrazumijeva da članovi Knjižnice mogu postati stanovnici pojedine jedinice lokalne samouprave, zaposlenici pojedinih ustanova, tvrtki, članovi sindikata, članovi udruga i sl. na temelju sporazuma o kolektivnom članstvu zaključenog između Knjižnice i navedenih subjekata.

Besplatno članstvo u Knjižnici mogu ostvariti zaposlenici i umirovljenici Knjižnice.

Povlašteno članstvo mogu ostvariti nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom minimalno 50%. Nezaposlene osobe svoj status dokazuju prilaganjem potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu, ne starije od 30 dana uz važeću osobnu iskaznicu. Povlaštenu članarinu mogu ostvariti nezaposleni neovisno o mjestu prebivališta. Osobe s invaliditetom dokazuju status preslikom rješenja o utvrđivanju invalidnosti  uz važeću osobnu iskaznicu.

Počasno članstvo Knjižnica dodjeljuje pojedinim građanima za osobite zasluge i doprinos ugledu, afirmaciji i uspjehu Knjižnice. Počasno članstvo je doživotno. Počasni članovi ne plaćaju članarinu. Odluku o počasnim članovima donosi ravnatelj.

Članovi  plaćaju članarinu prema važećem cjeniku usluga.

Članarina je godišnja. Vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.

Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.

Upis se ostvaruje predajom popunjene i potpisane pristupnice. Prilikom upisa u Knjižnicu predočuje se valjani osobni identifikacijski dokument s fotografijom. Maloljetne osobe koje ne posjeduju identifikacijski dokument, prilažu osobni identifikacijski dokument jednog od roditelja ili skrbnika.

Potpisom pristupnice član se obvezuje da će se pridržavati odredaba važećeg Pravilnika.

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Pri prvom upisu član Knjižnice stječe pravo na člansku iskaznicu koja glasi na ime i prezime učlanjene osobe te je neprenosiva.
Iznimno, ako je član spriječen osobno doći u Knjižnicu, za njega može posuditi knjižničnu građu član uže obitelji i osoba koju on ovlasti, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta ovlaštene osobe i članske iskaznice člana.
Prilikom obnove članstva obnavlja se i valjanost članske iskaznice, a iskaznica se fizički ne zamjenjuje.
U slučaju gubitka, krađe ili bilo kojeg drugog razloga zbog koje član ostane bez članske iskaznice, može se zatražiti izdavanje duplikata uz naplatu prema Cjeniku usluga.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

 • po isteku upisa ili posljednje obnove članstva,

U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, član je dužan podmiriti sve obveze prema Knjižnici odnosno vratiti svu posuđenu građu i podmiriti financijske obveze.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA I KORISNIKA KNJIŽNICE

Član Knjižnice je svaka osoba upisana u Knjižnicu koja ima aktivno članstvo.
Pri upisu član stječe pravo na člansku iskaznicu koju je dužan pri svakom dolasku u Knjižnicu predočiti djelatniku Knjižnice.
Članovi mogu koristiti sve knjižnične usluge te imaju pravo:
• služiti se cjelokupnom knjižničnom građom pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom,
• služiti se katalozima i drugim informacijskim izvorima Knjižnice,
služiti se čitaonicom za rad,
• tražiti informacije i konzultacije od stručnog osoblja Knjižnice,
• dobiti pomoć i poduku u pretraživanju kataloga Knjižnice, knjižnične građe i ostalih informacijskih izvora,
• biti informiran o novonabavljenim knjigama i drugoj građi te akcijama i programima koje Knjižnica organizira u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka,
• pristupati e-uslugama koje Knjižnica nudi na svojim mrežnim stranicama,
• sudjelovati u aktivnostima i programima koje Knjižnica organizira za javnost,
• koristiti usluge tuzemne međuknjižnične posudbe,
• koristiti pristup internetu i računalnoj opremi
• koristiti ostale knjižnične usluge koje Knjižnica razvija i uvodi u poslovanje.

Član je dužan čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja ili gubitka.

Članu nije dozvoljeno popravljati knjižničnu građu nastalu za vrijeme posudbe već o nastaloj šteti mora obavijestiti djelatnika Knjižnice prilikom povratka građe.

U slučaju krađe ili gubitka članske iskaznice, član je dužan prijaviti gubitak.
Knjižnica nije odgovorna za zlouporabu izgubljene ili ukradene članske iskaznice.
Član snosi odgovornost za građu koju posudi druga osoba za vrijeme do prijave gubitka članske iskaznice.

Član koji smatra da je uskraćen u ostvarivanju svojih prava može iskazati svoj prigovor i/ili uputiti prijedlog:

 • osobno u Knjižnici putem knjige žalbi,
  • osobno djelatniku Knjižnice u smjeni na odjelu ili voditeljici knjižnice,
  • u pisanom obliku na adresu sjedišta Knjižnice – Kralja Zvonimira 98, Čepin
  • putem elektroničke pošte – knjiznica@czk-cepin.hr

 

Korisnik Knjižnice je fizička osoba koja koristi prostor i knjižnične usluge, neovisno o članstvu u Knjižnici, u ograničenom opsegu.

 

NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA KNJIŽNIČNOM GRAĐOM, USLUGAMA I OPREMOM

Član može posuditi knjižničnu građu izvan Knjižnice i na korištenje u prostoru Knjižnice.
Prilikom posudbe odnosno vraćanja knjižnične građe član je obvezan istu zadužiti odnosno razdužiti.

Član može istovremeno posuditi izvan Knjižnice najviše 4 jedinice knjižne građe.

Za potrebe stručnog i znanstvenog rada član može posuditi više jedinica knjižnične građe uz odobrenje djelatnika odjela Knjižnice na kojem se građa nalazi.

Rok posudbe za pojedine vrste knjižnične građe je sljedeći:

 • knjige, lektire i zvučne knjige na rok od 15 dana
  • audiovizualna građa (glazbeni CD, video DVD, CD-ROM) na rok od 5 dana

Po isteku posudbenog roka građa se mora vratiti ili prije isteka roka posudbe produžiti.
Rok posudbe knjižnične građe može se produžiti najviše dvaput računajući od dana isteka prve posudbe i to najkasnije 1 dan prije isteka roka.
Produženje se može obavit osobno u Knjižnici, telefonski ili putem korisničkog računa.
Rok posudbe ne može se produžiti za:

 • audiovizualnu građu,
  • djela na popisu lektire.

Zaštićena knjižnična građa koristi se samo u čitaonici po posebnim uvjetima.
Izvan Knjižnice ne posuđuje se:

 • građa zavičajne zbirke,
  • serijske publikacije (novine, časopisi),
  • građa referentne zbirke (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.),
  • sadržajno i materijalno vrijedna građa,
  • druga građa prema procjeni stručnih djelatnika Knjižnice.

Knjižnična građa koja je namijenjena isključivo za korištenje u Knjižnici označena je u katalogu Knjižnice.
Član ne može istovremeno posuditi više jedinica istog naslova u Knjižnici.
Član koji je primio opomenu o nevraćenoj knjižničnoj građi mora istu vratiti prije nego posudi drugu knjižničnu građu.

U čitaonici se može boraviti zbog korištenja knjižnične građe i studijskog rada uz prethodno predočenje članske iskaznice djelatniku odjela Knjižnice u kojem se nalazi čitaonica.
Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.

Član koji prekorači rok posudbe i ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu.
Zakasnina se naplaćuje po jedinici knjižnične građe za svaki dan kašnjenja, prema Cjeniku usluga.
Nastalu zakasninu član je dužan podmiriti po vraćanju knjižnične građe u protivnom nije moguće dalje posuđivati knjižničnu građu.

Članu koji je prekoračio rok posudbe upućuje se pisana opomena o nevraćenoj građi s iznosom zakasnine do dana tiskanja opomene. Tiskanje opomene naplaćuje se prema važećem Cjeniku usluga.

Opomena se članu šalje u određenim vremenskim intervalima.

Član koji ne vrati posuđenu knjižničnu građu i ne podmiri svoje obveze kao što je propisano ovim Pravilnikom, Knjižnica onemogućuje daljnju posudbu te član gubi pravo dalje koristiti usluge Knjižnice dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici.

Ako Knjižnica u svojem fondu nema građu koja je članu potrebna za stručni i znanstveni rad, Knjižnica može na njegov zahtjev traženu građu osigurati tuzemnom međuknjižničnom posudbom.

U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, član je dužan nadoknaditi izgubljeni ili oštećeni primjerak istim ili novijim naslovom knjižnične građe ili platiti novčanu naknadu.
Oštećenom građom smatra se građa koja se više ne može koristiti za posudbu i koju je potrebno otpisati iz knjižničnog fonda.
Visina naknade za izgubljenu ili oštećenu knjižničnu građu određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno nadoknade.
Visina novčane naknade za izgubljenu ili oštećenu rijetku i vrijednu ili građu koje u trenutku vraćanja odnosno nadoknade nema na tržištu, određuje se sukladno procijenjenoj vrijednosti.
Dok član ne nadoknadi trošak izgubljene ili oštećene građe, Knjižnica će mu uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice.

Cjelokupni tekst Pravilnika.