Centar za kulturu Čepin

Program ‘‘Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa’’

Zbog konstantnog povećanja opsega poslova, u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”, primaju se 2 polaznika/ce stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (diplomirani knjižničar/ka ili stručni prvostupnik/ca) u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke te priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaza o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i
    namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/08, 61/11), ne starije od 6 mjeseci,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatima čije uključenje u program ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.

Prijave po ovom Pozivu podnose se na adresu: Centar za kulturu Čepin – Knjižnica, Kralja Zvonimira 96, 31431 Čepin, s naznakom ”Stručno osposobljavanje za rad”.